Prosebná púť k sv. Rozálii

Aj v tomto roku konáme prosebnú púť k sv. Rozálii s úmyslom za odvrátenie epidémie, ochranu mesta Košice a jeho obyvateľov. V rámci duchovnej prípravy na návštevu sv. Otca Františka, ktorý navštívi našu farnosť dňa 14. septembra a stretne sa s veriacimi na štadióne Lokomotíva, Vás pozývame na slávenie Trojdnia sv. Rozálie, jej sviatku a odpustovej slávnosti.

Program

Trojdnie sv. Rozálie
Streda, štvrtok, piatok 01.09.2021 – 03.09.2021

15:15 modlitba sv. ruženca

16:00 sv. omša spojená s modlitbami za odvrátenie epidémie, uctenie relikvií sv.Rozálie

Slávnosť sv. Rozálie
Sobota 04.09.2021

16:00 modlitba sv. ruženca (Večeradlo)

17:00 slávnostná sv. omša (spieva vokálny súbor Gregoriana) + požehnanie repliky obrazu „Korunovácia sv. Rozálie“ a požehnanie kvetov

18:00 kompletórium (súbor Gregoriana)

19:00 – 22:00 nočné bdenie s pustovníčkou pri Eucharistii (adorácia)

Odpustová slávnosť
Nedeľa 05.09.2021

15:00 korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:15 odpustová sv. omša (s modlitbami aj za zosnulých) spieva zbor z Kokošoviec

Na záver Eucharistický sprievod v areáli cintorína a požehnanie pútnikov + prekvapenie

Sv. Rozália, pustovníčka zo Sicílie je patrónkou proti moru a epidémiám. S naším mestom je spojená od roku 1715, kedy jej košičania postavili kaplnku ako poďakovanie za ukončenie moru v roku 1709. V čase pandémie koronavírusu boli v kaplnke v septembri 2020 natrvalo inštalované jej relikvie.

Paušálna odplata za likvidáciu odpadu a užívanie vody na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach

Vážený nájomcovia hrobových a urnových miest,

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že v zmysle § 5 bodu c)  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 215/2019,  ktorým došlo k schváleniu Prevádzkového poriadku pohrebiska „Cintorín sv. Rozálie“ účinným od 1.1.2020 je nájomca hrobového miesta, okrem nájomného, povinný platiť aj určené odplaty za služby poskytované na pohrebisku. V zmysle cenníka schváleného tým istým Všeobecne záväzným nariadením Vás úctivo žiadame uhradiť po dohode so Správou cintorína paušálne odplaty za likvidáciu odpadu a užívanie vody.

  • paušálnu odplatu za likvidáciu odpadu vo výške 5 € s DPH za rok.  
  • paušálnu odplatu za užívanie vody výške 3 € s DPH za rok.

Vybavuje: Mgr. Slavomíra Kováčová, cintorinsvrozalie@gmail.com, 0911 717 989