Paušálna odplata za likvidáciu odpadu a užívanie vody na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach

Vážený nájomcovia hrobových a urnových miest,

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že v zmysle § 5 bodu c)  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 215/2019,  ktorým došlo k schváleniu Prevádzkového poriadku pohrebiska „Cintorín sv. Rozálie“ účinným od 1.1.2020 je nájomca hrobového miesta, okrem nájomného, povinný platiť aj určené odplaty za služby poskytované na pohrebisku. V zmysle cenníka schváleného tým istým Všeobecne záväzným nariadením Vás úctivo žiadame uhradiť po dohode so Správou cintorína paušálne odplaty za likvidáciu odpadu a užívanie vody.

  • paušálnu odplatu za likvidáciu odpadu vo výške 5 € s DPH za rok.  
  • paušálnu odplatu za užívanie vody výške 3 € s DPH za rok.

Vybavuje: Mgr. Slavomíra Kováčová, cintorinsvrozalie@gmail.com, 0911 717 989

Zmena úradných hodín v čase zákazu vychádzania

Na základe platných nariadení Vlády SR o obmedzení pohybu občanov a vykonávania služieb, Správa cintorína sv. Rozálie upravuje úradné hodiny pre verejnosť nasledovne:

Pondelok 8:00 – 12:00
Streda 13:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 12:00

V prípade pohrebu kontaktujte Správu cintorína v pracovné dni od 8:00 – 16:00 na t.č. 0911 717 989.

V prípade záujmu o hrobové miesto ako aj ostatné náležitosti prosíme riešiť výlučne cez telefón alebo email cintorinsvrozalie@gmail.com.