Pohreb

Na cintoríne sv. Rozálie sa vykonávajú:

1.  Klasický pohreb (pochovanie zosnulého v rakve)

 • pochovanie do nového hrobového miesta
 • pochovanie do existujúceho hrobového miesta (hrobové miesto, ktorým disponujú pozostalí)
 • uloženie zosnulého do nadzemnej hrobky
 • obstarávateľ pohrebu alebo nájomca predloží doklady: nájomná zmluva, list o prehliadke mŕtveho, príkazná zmluva
 • V prípade, ak sa pochováva do nového hrobového miesta, alebo nájomca zomrel, je potrebné uzavrieť pred pochovaním nájomnú zmluvu

2. Ukladanie urny

V prípade kremácie sa vykoná najskôr rozlúčka so zosnulým, spopolnenie a až následne sa zrealizuje ukladanie urny. Rozptyl  na cintoríne sv. Rozálie nie je možný. Možnosti ukladania urien sú nasledovné:

 • ukladanie do nového urnového miesta
 • ukladanie do existujúceho urnového miesta
 • ukladanie do hrobu/krypty
 • ukladanie do urnovej schránky v kolumbáriu

Nájomca predkladá správe pohrebiska: nájomnú zmluvu, doklad o spopolnení, žiadosť na povolenie ukladania urny.

Prevádzkovateľ pohrebiska následne preverí hrobové miesto a prípadne nezrovnalosti rieši s nájomcom pred uložením urny.

Pohrebný obrad

Na cintoríne sv. Rozálie je možné vykonávať pohrebné obrady cirkevné alebo občianske, a to:

 • cirkevný obrad v kaplnke sv. Rozálie a následne pochovanie
 • cirkevný obrad v kaplnke sv. Rozálie a následná kremácia.
 • Cirkevný obrad nad hrobom
 • občianska rozlúčka pri hrobe
 • pochovanie bez obradu
 • Pohrebné obrady sa konajú od pondelka do piatku (posledný začína o  14:00). Pri pohrebnom obrade v dni pracovného pokoja prevádzkovateľ pohrebiska účtuje príplatok.