Paušálna odplata za likvidáciu odpadu a užívanie vody na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach

Vážený nájomcovia hrobových a urnových miest,

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že v zmysle § 5 bodu c)  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 215/2019,  ktorým došlo k schváleniu Prevádzkového poriadku pohrebiska „Cintorín sv. Rozálie“ účinným od 1.1.2020 je nájomca hrobového miesta, okrem nájomného, povinný platiť aj určené odplaty za služby poskytované na pohrebisku. V zmysle cenníka schváleného tým istým Všeobecne záväzným nariadením Vás úctivo žiadame uhradiť po dohode so Správou cintorína paušálne odplaty za likvidáciu odpadu a užívanie vody.

  • paušálnu odplatu za likvidáciu odpadu vo výške 5 € s DPH za rok.  
  • paušálnu odplatu za užívanie vody výške 3 € s DPH za rok.

Vybavuje: Mgr. Slavomíra Kováčová, cintorinsvrozalie@gmail.com, 0911 717 989