Kamenárske práce

Kamenárske práce

 
Charakter cintorína sv. Rozálie, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou si vyžaduje aj vysoko kvalifikované prevedenie kamenárskych prác, ktoré rešpektujú starobylosť celého pohrebiska, požiadavky Krajského pamiatkového úradu v Košiciach a nenarušia celkovú spoločensko-kultúrnu hodnotu cintorína.
 
Správa cintorína preto zabezpečuje klientom vykonanie kamenárskych prác v tomto rozsahu: kompletné obnovy hrobov, výmeny hrobových komponentov – platne, pomníky, vázy, kahance, doseky znakov, čistenie hrobov, bežnú údržbu, či zapálenie sviec, uloženie kvetov na hroboch zosnulých.
 
V prípade záujmu o tieto služby nás kontaktujte:
Monika Simková, obchodné oddelenie
0944 020 563
Povolenia na kamenárske práce sa udeľujú na základe nasledovných podmienok

Nájomca predloží prevádzkovateľovi pohrebiska:

 • žiadosť na vykonanie kamenárskych prác (druh a rozsah)
 • situačný nákres kamenárskych prác na odsúhlasenie
 • rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy, ak ide o Národnú Kultúrnu pamiatku
 • v zmysle platného cenníka uhradí poplatok za povolenie

Po získaní povolenia nájomca:

 • prizve na zahájenie a ukončenie prác pracovníka správy pohrebiska
 • berie na vedomie, že nedodržanie rozmerov alebo vykonanie prác nad rámec povolenia má za následok odstránenie častí hrobového príslušenstva, na ktorých úpravu sa povolenie nevzťahovalo. Demoláciu hradí nájomca.
 • zabezpečí, aby počas odkrytia príslušenstva hrobu neostali na mieste voľne uložené urny (dočasne ich uloží na nevyhnutný čas rekonštrukcie u prevádzkovateľa pohrebiska. Urny z pohrebiska nemožno svojvoľne odniesť)

Zhotoviteľ

 • Musí dodržať vonkajšie rozmery hrobu alebo urnového miesta v zmysle pokynov prevádzkovateľa, odsúhlaseného situačného nákresu.
 • Zhotoviteľ nebuduje betónové chodníky v okolí hrobu, nevylieva nový betón na starý.
 • Zhotoviteľ zodpovedá za odbornosť vykonaných prác a dodržanie stavebnotechnických noriem a zásad BOZ pri práci.
 • Zabezpečí miesto výkonu prác bezpečnostnou páskou v prípade, ak práce neboli v daný deň ukončené.
 • Pri realizácii zákazky zhotoviteľ chráni vedľajšie hroby a chodníky, zeleň a cesty pred znečistením a poškodením. Znečistenia a poškodenia musí odstrániť na vlastné náklady.
 • Stavebný odpad, ktorý vznikne v súvislosti s výkonom kamenárskych prác, zhotoviteľ bezodkladne vyvezie z areálu cintorína na vlastné náklady.
 • Kamenárske práce sa vykonávajú iba  v pracovný deň od 7:30 do 16:00 (1.4. – 15.10)
 • Ohlási sa u prevádzkovateľa pohrebiska pri každom príchode na pohrebisko a predloží povolenie na kamenárske práce. Pri každom odchode z pohrebiska sa ohlási pri budove správy. Pracovník správy má právo skontrolovať, čo sa z pohrebiska vyváža.

Nájomca a zhotoviteľ berú na vedomie, že práce sa vykonávajú na cintoríne, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou. Chránené je celé pohrebisko, aj jeho súčasti vrátane komunikácií, zelene a bližšie špecifikované hrobové architektúry. Poškodenie NKP sa rieši v správnom konaní.