Správa cintorína

Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:

  • vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
  • vykonávanie exhumácie,
  • vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
  • správu pohrebiska,
  • správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,
  • údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku