Nájomné zmluvy

Nájomné zmluvy

Nájomná zmluva

 • Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento zákon neustanovuje inak.

Nájomca hrobového miesta

 • Má uzavretú nájomnú zmluvu
 • Udržiava hrobové miesto v zmysle zákona o pohrebníctve a prevádzkového poriadku
 • Chráni zeleň a svojvoľne nevysádza, neorezáva, nevyrezáva dreviny, kríky
 • Berie na vedomie, že výsadba kvetín a budovanie skaliek v okolí hrobového miesta sú zakázané
 • V okolí hrobového miesta nenaváža kameninu, nespevňuje ho iným spôsobom
 • Žiada od Správy cintorína povolenia na kamenárske práce, pochovanie, uloženie urien
 • Platí odplaty spojené so službami poskytovanými na pohrebisku v zmysle VZN Mesta Košice

Pri úmrtí nájomcu

 • Úmrtím nájomcu zaniká nájomná zmluva na hrobové miesto.
 • Do roka od smrti nájomcu.

Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

 • Po viac ako rok od smrti nájomcu.

Blízka osoba môže uzavrieť novú nájomnú zmluvu ak vydokladuje príbuzenský vzťah: rodným listom alebo čestným vyhlásením o príbuzenskom vzťahu k pochovaným v hrobe (uloženým na urnovom mieste) s overeným podpisom u notára alebo na matrike OÚ a doloží písomný súhlas ostatných najbližších žijúcich príbuzných.

Prepis nájomnej zmluvy na iného nájomcu (na osobu blízku alebo na osobu cudziu)

 • Žiadosť o prevod hrobového miesta
 • Dohoda o prevode hrobového miesta
 • Dohoda o ukončení platnej nájomnej zmluvy
 • Uzatvorenie nájomnej zmluvy s novým nájomcom

Hrobové miesto bez nájomnej zmluvy

 • Záujemca o hrobové miesto bez nájomnej zmluvy, ktoré nebolo zrušené, vydokladuje príbuzenský vzťah: rodným listom alebo čestným vyhlásením o príbuzenskom vzťahu k pochovaným v hrobe (uloženým na urnovom mieste) s overeným podpisom u notára alebo na matrike OÚ a doloží písomný súhlas ostatných najbližších žijúcich príbuzných.

Zánik nájomnej zmluvy

 • Výpoveďou zo strany prevádzkovateľa v zmysle § 22 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
 • Dohodou zmluvných strán
 • Smrťou nájomcu

Nové hrobové alebo urnové miesto, schránka v kolumbáriu

V prípade záujmu o nové hrobové, urnové miesto alebo schránku v kolumbáriu, klient doručí osobne:

 • Žiadosť o pridelenie nového hrobového alebo urnového miesta, resp. schránky v kolumbáriu
 • Podklady k nájomnej zmluve: občiansky preukaz, kontaktné údaje.